خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


ثبت عمليات نمونه حسابداری: ثبت اسناد حقوق ويژه واحد غير مستقل
امتیاز : 16 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط3.7
نوشته شده توسط : admin, در روز سه‌شنبه 06/02/1390, در گروه " نظام نوين مالي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي "
بازدید : این نوشته تاكنون 19268 بار مشاهده شده است.
چكیده : در اين نوشته، نحوه ثبت اسناد حقوق واحد غير مستقل در نظام نوين مالی شرح داده شده است.


ثبت عمليات نمونه حسابداري

ثبت اسناد حقوق ویژه واحد غیر مستقل

 

شناسایی حقوق (تعهدی)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(1)

کد حساب سرفصل حساب تفصیل مركز هزینه پروژه بدهكار بستانكار
گروه حساب کل معین جزء معین 1 2 3
710101 هزینه های عملیاتی هزینه های جبران خدمت كاركنان حقوق و مزایای هیات علمی رسمی حقوق   *   *   ***  
 
710102 هزینه های عملیاتی هزینه های جبران خدمت كاركنان حقوق و مزایای هیات علمی رسمی فوق العاده شغل   *   *   ***  
 
760101 هزینه های عملیاتی رفاه اجتماعی حق بیمه بیمه اجتماعی كارمندان دولت   *   *   ***  
 
311001 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی مطالبات كاركنان اعضای هیات علمی رسمی * *         ***
تفصیل 1 : كاركنان

ثبت ریز هزینه های حقوق بر اساس احكام استخدامی ، با استفاده از سرفصل های حساب كل 71 و 76 صورت می گیرد.

 

پرداخت مطالبات كاركنان ، شناسایی و پرداخت كسور قانونی
(در صورت تمایل به اخذ گزارش نقدی ، رویداد شناسایی و پرداخت كسور قانونی طی یك ثبت صورت می گیرد)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی .....
واحد تابعه : ....
(2)

کد حساب سرفصل حساب تفصیل مركز هزینه پروژه بدهكار بستانكار
گروه حساب کل معین جزء معین 1 2 3
311001 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی مطالبات كاركنان اعضای هیئت علمی رسمی * *       ***  
تفصیل 1 : كاركنان
310203 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری اداره امور مالیاتی – مالیات حقوق و سایر مزایا * *       ***  
تفصیل 1 : اداره امور مالیاتی
310205 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری سازمان تامین اجتماعی- بیمه كاركنان * *       ***  
تفصیل 1 : سازمان تامین اجتماعی
310207 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری سازمان خدمات درمانی – بیمه كاركنان * *       ***  
تفصیل 1 : سازمان بیمه خدمات درمانی

در ثبت فوق پرداخت مطالبات كاركنان به میزان مجموع خالص پرداختی و كسور قانونی خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ...
(2)

کد حساب سرفصل حساب تفصیل مركز هزینه پروژه بدهكار بستانكار
گروه حساب کل معین جزء معین 1 2 3
310209 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری سازمان بازنشستگی – بیمه بازنشستگی شاغلین * *       ***  
تفصیل 1 : صندوق بازنشستگی
310209 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری سازمان بازنشستگی – بیمه بازنشستگی شاغلین * *         ***
تفصیل 1 : صندوق بازنشستگی
310203 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری اداره امور مالیاتی – مالیات حقوق و سایر مزایا * *         ***
تفصیل 1 : اداره امور مالیاتی
310205 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری سازمان تامین اجتماعی- بیمه كاركنان * *         ***
تفصیل 1 : سازمان تامین اجتماعی

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی .....
واحد تابعه : ....
(2)

کد حساب سرفصل حساب تفصیل مركز هزینه پروژه بدهكار بستانكار
گروه حساب کل معین جزء معین 1 2 3
310207 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری سازمان خدمات درمانی – بیمه كاركنان * *         ***
تفصیل 1 : سازمان بیمه خدمات درمانی
320105 بدهی های جاری حساب های رابط بستانكار رابط اعتبارات رابط حقوق   * *       ***
تفصیل 3: شناسه مركز ستاد

 

دریافت اعتبار مربوط به سایر كسور حقوق (فرض : سایر كسور حقوق 30 ریال)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(3)

کد حساب سرفصل حساب تفصیل مركز هزینه پروژه بدهكار بستانكار
گروه حساب کل معین جزء معین 1 2 3
100101 دارایی‏های جاری موجودی نقد موجودی نزد بانک‎ها بانک اعتبارات * *       30  
تفصیل 1 : حساب بانكی مورد استفاده جهت دریافت اعتبار سایر كسور حقوق
320105 بدهی های جاری حساب های رابط بستانكار رابط اعتبارات رابط حقوق   * *       30
تفصیل 3: شناسه مركز ستاد

 

شناسایی و پرداخت سایر كسور حقوق

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(4)

کد حساب سرفصل حساب تفصیل مركز هزینه پروژه بدهكار بستانكار
گروه حساب کل معین جزء معین 1 2 3
311001 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی مطالبات كاركنان اعضای هیئت علمی رسمی * *       30  
تفصیل 1 : كاركنان
310220 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری صندوق پس انداز كاركنان * *       5  
تفصیل 1 : صندوق پس انداز
310221 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری بیمه تكمیلی كاركنان * *       10  
تفصیل 1 : سازمان بیمه
310222 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری سایر كسور حقوق  شاغلین * *       5  
تفصیل 1 : سایر طرف حساب ها

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی .....
واحد تابعه : ....
(4)

کد حساب سرفصل حساب تفصیل مركز هزینه پروژه بدهكار بستانكار
گروه حساب کل معین جزء معین 1 2 3
310224 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری بیمه عمر و حادثه كاركنان * *       10  
تفصیل 1 : سازمان بیمه
310220 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری صندوق پس انداز كاركنان * *         5
تفصیل 1 : صندوق پس انداز
310221 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری بیمه تكمیلی كاركنان * *         10
تفصیل 1 : سازمان بیمه
310222 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری سایر كسور حقوق  شاغلین * *         5
تفصیل 1 : سایر طرف حساب ها

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(4)

کد حساب سرفصل حساب تفصیل مركز هزینه پروژه بدهكار بستانكار
گروه حساب کل معین جزء معین 1 2 3
310224 بدهی های جاری سایر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غیر تجاری بیمه عمر و حادثه كاركنان * *         10
تفصیل 1 : سازمان بیمه
100101 دارایی های جاری موجودی نقد موجودی نزد بانک ها بانک اعتبارات * *         30
تفصیل 1 : حساب بانكی مورد استفاده جهت دریافت اعتبار حقوق از خزانه

 

  نوشته های مرتبط:

 


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط معاونت بهداشتی در روز شنبه 10/02/1390 10:38:33
سلام ممنون ازسندنمونه حقوق که گذاشته ایدلطفافصول تفصیل 2رابیشترتشریح کنید

پاسخ:
ثبت عمليات حقوق در حال ويرايش بوده و نسخه كامل‌تر آن به محض آماده شدن بر روي سايت قرار خواهد گرفت.
نوشته شده توسط مالی در روز دوشنبه 12/02/1390 09:09:00
ضمن عرض سلام دررویداد 3و4شمامشخص نکرده ایدکه کد311001چه مبلغی بایدباشدآیاخالص پرداختی رابنویسیم یاجمع فصل 1رالطفابیشترتوضیح بدهید.ممنون

پاسخ:
توجه داشته باشيد مطالبات كاركنان ، بايستي به ميزان خالص پرداختي باشد . همانطور كه پيش تر عنوان شد در صورتيكه تمايل داشته باشيد گزارشات نقدي اخذ نماييد ، بايستي به ميزان كل هزينه ابتدا مطالبات را شناسايي و سپس با تسويه هر بخش (خالص پرداختي ، كسور قانوني و ساير كسور ) اين حساب را بتدريج تسويه نماييد . از آنجاييكه تاريخ واريز خالص پرداختي به حساب كاركنان ، تاريخ واريز كسور قانوني توسط دارايي به حساب هاي مربوطه و ارائه فيشهاي پرداخت و واريز ساير كسور به حساب دانشگاه تاريخ هاي متفاوتي مي باشند لذا اين حساب با هر بار پرداخت و بميزان پرداخت تسويه خواهد شد .
نوشته شده توسط علی اکبر علیپور از علوم پزشکی مازندران در روز دوشنبه 12/02/1390 09:59:25
این ثبت همچنان مشکل اصلی خودش رو داره اگه یه ترازماهانه  نقدی سیستم دفترداری ستاد رو ببینید در اون کل هزینه های حقوق دستمزد مستمر کارکنان اومده در حالی که اگه بخواهیم از این دستور العملی که شما گذاشتین استفاده کنیم در روش نقدی این نرم افزار نه تنها هزینه حقوق دیده نمیشه (چون تیک تعهدی داره )بلکه مطالبات کارکنان هم به عنوان هزینه دیده میشه اونم هزینه ای که اسمی نداره در ضمن باید گفت مطالبات کارکنان خالص پرداختی حقوق است نه تمام هزینه حقوق البته اینو میشه با جمع زدن کسور به دست اورد اما مشکل اصلی مطالبات کارکنان است  

پاسخ:
توحه داشته باشيد رعايت فصول در تفصيل 2 اين نوع اسناد تعيين كننده خواهد بود لذا در صورتي‌كه تفصيل 2 با فصل 1  و يا 6 در اسناد به ثبت برسد در گزارش نقدي نرم افزار متفاوت مشاهده خواهد شد. مضافاً با ثبت مطالبات به ميزان خالص پرداختي مخالفتي وجود ندارد ، صرفاً به منظور اخذ گزارشات نقدي ثبت اين حساب به صورت نا خالص انجام مي گيرد. زيرا زمان شناسايي هزينه (كه در قسمت تعهدي اسناد ثبت مي شود) اگر كسور را ثبت و از ناخالص هزينه كسر نماييد ، هنگام پرداخت كه در قسمت نقدي ثبت مي شود ، گزارش نقدي را با مشكل مواجه مي سازد بعبارت ديگر كسور ارسالي مشاهده خواهيد نمود كه هيچگاه وصولي آن ثبت نشده است . (زيرا ماليات پرداختني را در قسمت تعهدي ثبت نموده ايد)
نوشته شده توسط حسن در روز چهارشنبه 14/02/1390 10:14:07
خسته نباشید احتراما نمونه ثبت مربوط به درآمد ها را در ستاد و واحد غیر مستقل را نیز بنویسید

پاسخ:
ثبت درآمدها به زودي بر روي سايت قرار خواهد گرفت.
نوشته شده توسط کاربر در روز یك‌شنبه 18/02/1390 13:09:35
با سلام و خسته نباشید
در قسمت رزومه کاری نوشته شده رزومه خود را به ایمیل شرکت ارسال نمایید در صورتی که فایل رزومه بصورت PDF میباشد در صورت امکان ثبت نام را آنلاین نمایید.
با تشکر

پاسخ:
ثبت رزومه آن‌لاين امر مرسومي نيست، چرا كه ممكن است اطلاعات ارائه شده در روزمه افراد بسيار متفاوت باشد. فايل موجود تنها يك فايل نمونه رزومه است و الزامي جهت استفاده از آن نيست. در صورتي كه رزومه خود را آماده نموده ايد، آن‌را براي شركت ايميل فرماييد. به هرحال ارتباط آن موضوع با محتويات اين صفحه را متوجه نشديم.
نوشته شده توسط محمود در روز سه‌شنبه 03/03/1390 09:29:54
با سلام
یک سوال در مورد ثبت حقوق داشتیم بعضی از ایتمهای حقوق توسط دارائی پرداخت میشود مثل خالص حقوق کارکنان و قسمتی از بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی و خدمات درمانی و مایک واحد غیر مستقل میباشیم لطفا راهنمایی لازم را مبذول بفرمائید ممنون

پاسخ:
همان‏‌گونه كه در ثبت‏هاي فوق مشاهده مي‏نماييد ، هزينه حقوق در واحد غيرمستقل شناسايي شده و وجه خالص حقوق كاركنان و كسور قانوني از طريق خزانه به حساب كاركنان واريز مي‏شود . پس از دريافت اعتبار ساير كسور از ستاد ، ساير كسور شناسايي شده ، پرداخت مي‏‌گردد.
نوشته شده توسط 1 در روز دوشنبه 16/03/1390 08:49:45
سلام و خسته نباشید -
نمونه ثبت مربوط به حقوق و دستمزد رسمی وپیمانی که از سوی خزانه پرداخت می شود برای جناب آقای جعفری ایمیل زدیم تابررسی شود  ولی تاکنون جوابی داده نشده است چون با ثبت نقدی ( هنگام دریافت گزارش نقدی ) برابر است احتمال درست بودن آن می باشد خواهشمند است به جناب آقای جعفری و یا جناب استاد باغدوست اعلام نمائید ثبت را برسی کنند و نتیجه را اعلام نمایند. باتشکر
نوشته شده توسط تاوریژ در روز چهارشنبه 18/03/1390 13:54:05
با سلام
سوالی که از حضورتون دارم اینه که ما تاکی باید صبر کنیم تا برگشت به انبار کالای اموالی برای کالاهایی که بعد از یک مدت مصرف شده دوباره به انبار برگشت میخوره رو ثبت کنیم چون همه این کالاها تو انبار گردانی آخر سال 89 شناسایی شده و ما نمیتونیم الان سال مالی رو ببندیم به خاطر اینکه ممکنه این کالا تو شهریور ماه 89به انبار برگشته ولی چون امکان برگشت وجود نداره هزینه استهلاک تا آخر سال رو حساب میکنه .

به محض افزودن امكانات نرم‌افزار در قالب ارائه فايل‌هاي به روزرسان، در خصوص اين امكانات اطلاع رساني خواهد شد.
نوشته شده توسط هدیه در روز پنج‌شنبه 04/03/1391 12:12:25
با سلام
ثبت اسناد حقوق ويژه واحد  های بخش خصوصی با ریز حساب کل،معین و تفضیلی(عنوان حساب ها)
رو درخواست دارم
هر کار می کنم تو ثبت حساب انتظامی میاد
برا امروز میخوام
ارائه دارم
نوشته شده توسط محمد در روز دوشنبه 29/03/1391 17:15:01
سلام
در این نرم افزار برای حقوق پرسنل تبصره 3 اضافه کاری تعریف نشده، لطفا اصلاح کنید.
با تشکر
نوشته شده توسط طالب در روز پنج‌شنبه 27/07/1391 21:02:19
با سلام و عرض ادب
من خودم از کارکنان جدید الاستخدام تبصره 3 می باشم -همیشه به سایتتون سر میزنم یک مقاله در موورد حقوق و دستمزد می خواستم یا جزوه آموزشی حقوق و دستمزد را میخواستم. با تشکر فراوان

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.