خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


ثبت عمليات نمونه حسابداری: ثبت اسناد حقوق ويژه ستاد
امتیاز : 12 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط4.2
نوشته شده توسط : admin, در روز یك‌شنبه 28/01/1390, در گروه " نظام نوين مالي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي "
بازدید : این نوشته تاكنون 10776 بار مشاهده شده است.
چكیده : در اين نوشته، نحوه ثبت اسناد حقوق ويژه ستاد در نظام نوين مالي شرح داده شده است.


ثبت عملیات نمونه حسابداری

ثبت اسناد حقوق ویژه ستاد

 

 

شناسایی حقوق كاركنان ستاد : (تعهدی)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(1)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

710101

هزینه های عملیاتی

هزینه های جبران خدمت كاركنان

حقوق و مزایای هیات علمی رسمی

حقوق


*


*


***710102

هزینه های عملیاتی

هزینه های جبران خدمت كاركنان

حقوق و مزایای هیات علمی رسمی

فوق العاده شغل


*


*


***760101

هزینه های عملیاتی

رفاه اجتماعی

حق بیمه

بیمه اجتماعی كارمندان دولت


*


*


***311001

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

مطالبات كاركنان

اعضای هیئت علمی رسمی

*

*

***

تفصیل 1 : كاركنان

ثبت ریز هزینه های حقوق بر اساس احكام استخدامی ، با استفاده از سرفصل های حساب كل 71 و 76 صورت می گیرد.

 

اعتبار حقوق  ( فرض : ستاد 500ریال / واحد غیر مستقل 300 ریال / واحد مستقل 200 ریال )

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(2)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

156009

دارایی های جاری

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

اعتبار حقوق و دستمزد كاركنان

*

*
1000


تفصیل 1 : وزارت امور اقتصادی و دارایی

660105

درآمدهای عملیاتی

كمك های دریافتی/اعتبارات

اعتبارات دریافتی از دولت

حقوق


*

1000

 

 

ارسال اعتبار حقوق به واحد های مستقل

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(3)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

771001

هزینه های عملیاتی

سایر هزینه ها

وجوه ارسالی/وصولی گروه

اعتبارات ارسالی


*

*

*


200


تفصیل 3: شناسه مركز واحد مستقل

156009

دارایی های جاری

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

اعتبار حقوق و دستمزد كاركنان

*

*

200

تفصیل 1 : وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

ارسال اعتبار حقوق به واحد های غیر مستقل

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(4)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

120105

دارایی های جاری

حساب های رابط بدهكار

رابط اعتبارات

رابط حقوق

*

*

*300


تفصیل1: رییس حسابداری واحد // تفصیل3: شناسه مركز واحد

156009

دارایی های جاری

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

اعتبار حقوق و دستمزد كاركنان

*

*

300

تفصیل 1 : وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

پرداخت حقوق كاركنان ،  شناسایی و پرداخت كسورقانونی : (در صورت تمایل به اخذ گزارش نقدی ، رویداد شناسایی و پرداخت كسور قانونی طی یك ثبت صورت می گیرد)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(5)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

311001

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

مطالبات كاركنان

اعضای هیئت علمی رسمی

*

*
***


تفصیل 1 : كاركنان

310203

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

اداره امور مالیاتی – مالیات حقوق و سایر مزایا

*

*
***


تفصیل 1 : اداره امور مالیاتی

310205

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان تامین اجتماعی- بیمه كاركنان

*

*
***


تفصیل 1 : سازمان تامین اجتماعی

310207

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان خدمات درمانی – بیمه كاركنان

*

*
***


تفصیل 1 : سازمان بیمه خدمات درمانی

در ثبت فوق پرداخت مطالبات كاركنان به میزان مجموع خالص پرداختی و كسور قانونی خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(5)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

310209

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان بازنشستگی – بیمه بازنشستگی شاغلین

*

*
***


تفصیل 1 : صندوق بازنشستگی

310209

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان بازنشستگی – بیمه بازنشستگی شاغلین

*

*

***

تفصیل 1 : صندوق بازنشستگی

310203

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

اداره امور مالیاتی – مالیات حقوق و سایر مزایا

*

*

***

تفصیل 1 : اداره امور مالیاتی

310205

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان تامین اجتماعی- بیمه كاركنان

*

*

***

تفصیل 1 : سازمان تامین اجتماعی

310207

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان خدمات درمانی – بیمه كاركنان

*

*

***

تفصیل 1 : سازمان بیمه خدمات درمانی

156009

دارایی های جاری

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

اعتبار حقوق و دستمزد كاركنان

*

*

***

تفصیل 1 : وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

دریافت وجه اعتبار سایر كسور حقوق : ( 50ریال ستاد / 30ریال واحد غیرمستقل / 20 ریال واحد مستقل )

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(6)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

100101

دارایی های جاری

موجودی نقد

موجودی نزد بانک ها

بانک اعتبارات

*

*
100


تفصیل 1 : حساب بانكی مورد استفاده جهت دریافت اعتبار حقوق از خزانه

156009

دارایی های جاری

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

سایر حسابهای دریافتنی

اعتبار حقوق و دستمزد كاركنان

*

*

100

تفصیل 1 : وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

ارسال اعتبار سایر كسور حقوق به واحد های مستقل (فرض : سایر كسور حقوق 20  ریال)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(7)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

771001

هزینه های عملیاتی

سایر هزینه ها

وجوه ارسالی/وصولی گروه

اعتبارات ارسالی


*

*

*


20


تفصیل 3: شناسه مركز واحد مستقل

100101

دارایی های جاری

موجودی نقد

موجودی نزد بانک ها

بانک اعتبارات

*

*

20

تفصیل 1 : حساب بانكی مورد استفاده جهت دریافت اعتبار حقوق از خزانه

 

ارسال اعتبار سایر كسورحقوق به واحد های غیر مستقل (فرض : سایر كسور حقوق  30ریال )

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(8)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

120105

دارایی های جاری

حساب های رابط بدهكار

رابط اعتبارات

رابط حقوق

*

*

*30


تفصیل1: رییس حسابداری واحد // تفصیل3: شناسه مركز واحد

100101

دارایی های جاری

موجودی نقد

موجودی نزد بانك ها

بانك اعتبارات

*

*

30

تفصیل 1 : حساب بانكی مورد استفاده جهت دریافت اعتبار حقوق از خزانه

 

شناسایی و پرداخت سایر كسور حقوق (فرض : سایر كسور حقوق 50 ریال)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(9)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین


1

2

3

311001

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

مطالبات كاركنان

اعضای هیئت علمی رسمی

*

*
50


تفصیل 1 : كاركنان

310220

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

صندوق پس انداز كاركنان

*

*
15


تفصیل 1 : صندوق پس انداز

310221

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

بیمه تكمیلی كاركنان

*

*
10


تفصیل 1 : سازمان بیمه

310222

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سایر كسور حقوق  شاغلین

*

*
15


تفصیل 1 : سایر طرف حساب ها

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(9)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

310224

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

بیمه عمر و حادثه كاركنان

*

*
10


تفصیل 1 : سازمان بیمه

310220

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

صندوق پس انداز كاركنان

*

*

15

تفصیل 1 : صندوق پس انداز

310221

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

بیمه تكمیلی كاركنان

*

*

10

تفصیل 1 : سازمان بیمه

310222

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سایر كسور حقوق  شاغلین

*

*

15

تفصیل 1 : سایر طرف حساب ها

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..........
(9)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

310224

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

بیمه عمر و حادثه كاركنان

*

*

10

تفصیل 1 : سازمان بیمه

100101

دارایی های جاری

موجودی نقد

موجودی نزد بانک ها

بانک اعتبارات

*

*

50

تفصیل 1 : حساب بانكی مورد استفاده جهت دریافت اعتبار حقوق از خزانه

 

نوشته های مرتبط:

 


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط غلامعلي دايم اميد در روز یك‌شنبه 23/07/1391 16:16:00
سلام عليكم
باتشكر واحترام از نمونه ثبت تعهدي كه در اختيار كاربران قرار داديد
به نظر اينجانب ثبتي كه درفوق زده شده از لحاظ مشخص بودن نقدي و تعهدي و همچنين تقسيم بندي فصول ايراد دارد هر چند كه خودم سعي ميكنم  ثبتهايم را در قالب ثبت وزارت انجام دهم
قبلا" از تمامي زحمات شما مسئولين عزيز كمال تشكر را دارم
                                                با احترام دايم اميد كارمند دانشگاه علوم پزشكي تبريز

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.