خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


ثبت عمليات نمونه حسابداری: ثبت اسناد حقوق ويژه واحد مستقل
امتیاز : 12 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط4.5
نوشته شده توسط : admin, در روز یك‌شنبه 04/02/1390, در گروه " نظام نوين مالي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي "
بازدید : این نوشته تاكنون 13658 بار مشاهده شده است.
چكیده : در اين نوشته، نحوه ثبت اسناد حقوق واحد مستقل در نظام نوين مالی شرح داده شده است.


ثبت عمليات نمونه حسابداري

ثبت اسناد حقوق ويژه واحد مستقل

 

 

شناسایی حقوق : (تعهدی)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(1)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

710101

هزینه های عملیاتی

هزینه های جبران خدمت كاركنان

حقوق و مزایای هیات علمی رسمی

حقوق

 

*

 

*

 

***

 

 

710102

هزینه های عملیاتی

هزینه های جبران خدمت كاركنان

حقوق و مزایای هیات علمی رسمی

فوق العاده شغل

 

*

 

*

 

***

 

 

760101

هزینه های عملیاتی

رفاه اجتماعی

حق بیمه

بیمه اجتماعی كارمندان دولت

 

*

 

*

 

***

 

 

311001

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

مطالبات كاركنان

اعضای هیات علمی رسمی

*

*

 

 

 

 

***

تفصیل 1 : كاركنان

ثبت ریز هزینه های حقوق بر اساس احكام استخدامی ،  با استفاده از سرفصل های حساب كل 71 و 76 صورت می گیرد.

 

پرداخت مطالبات كاركنان ، شناسایی و پرداخت كسور قانونی (در صورت تمایل به اخذ گزارش نقدی ، رویداد شناسایی و پرداخت كسور قانونی طی یك ثبت صورت می گیرد)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی .....
واحد تابعه : ....
(2)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

311001

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

مطالبات كاركنان

اعضای هیئت علمی رسمی

*

*

 

 

 

***

 

تفصیل 1 : كاركنان

310203

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

اداره امور مالیاتی – مالیات حقوق و سایر مزایا

*

*

 

 

 

***

 

تفصیل 1 : اداره امور مالیاتی

310205

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان تامین اجتماعی- بیمه كاركنان

*

*

 

 

 

***

 

تفصیل 1 : سازمان تامین اجتماعی

310207

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان خدمات درمانی – بیمه كاركنان

*

*

 

 

 

***

 

تفصیل 1 : سازمان بیمه خدمات درمانی

در ثبت فوق پرداخت مطالبات كاركنان به میزان مجموع خالص پرداختی و كسور قانونی خواهد بود.

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ...
(2)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

310209

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان بازنشستگی – بیمه بازنشستگی شاغلین

*

*

 

 

 

***

 

تفصیل 1 : صندوق بازنشستگی

310209

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان بازنشستگی – بیمه بازنشستگی شاغلین

*

*

 

 

 

 

***

تفصیل 1 : صندوق بازنشستگی

310203

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

اداره امور مالیاتی – مالیات حقوق و سایر مزایا

*

*

 

 

 

 

***

تفصیل 1 : اداره امور مالیاتی

310205

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان تامین اجتماعی- بیمه كاركنان

*

*

 

 

 

 

***

تفصیل 1 : سازمان تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ...
(2)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

310207

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سازمان خدمات درمانی – بیمه كاركنان

*

*

 

 

 

 

***

تفصیل 1 : سازمان بیمه خدمات درمانی

660205

درامدهای عملیاتی

كمك های دریافتی/اعتبارات

اعتبارات دریافتی از ستاد

حقوق

 

*

 

 

 

 

***

 

 

دریافت اعتبار مربوط به سایركسورحقوق: (فرض : سایر كسور حقوق 20ریال)

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(3)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

100101

دارایی‏های جاری

موجودی نقد

موجودی نزد بانک‎ها

بانک اعتبارات

*

*

 

 

 

20

 

تفصیل 1 : حساب بانكی مورد استفاده جهت دریافت اعتبار سایر كسور حقوق

660205

درامدهای عملیاتی

كمك های دریافتی/اعتبارات

اعتبارات دریافتی از ستاد

حقوق

 

*

 

 

 

 

20

 

 

شناسایی و پرداخت سایر كسور حقوق

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(4)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

311001

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

مطالبات كاركنان

اعضای هیئت علمی رسمی

*

*

 

 

 

20

 

تفصیل 1 : كاركنان

310220

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

صندوق پس انداز كاركنان

*

*

 

 

 

5

 

تفصیل 1 : صندوق پس انداز

310221

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

بیمه تكمیلی كاركنان

*

*

 

 

 

5

 

تفصیل 1 : سازمان بیمه

310222

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سایر كسور حقوق  شاغلین

*

*

 

 

 

5

 

تفصیل 1 : سایر طرف حساب ها

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(4)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

310224

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

بیمه عمر و حادثه كاركنان

*

*

 

 

 

5

 

تفصیل 1 : سازمان بیمه

310220

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

صندوق پس انداز كاركنان

*

*

 

 

 

 

5

تفصیل 1 : صندوق پس انداز

310221

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

بیمه تكمیلی كاركنان

*

*

 

 

 

 

5

تفصیل 1 : سازمان بیمه

310222

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

سایر كسور حقوق  شاغلین

*

*

 

 

 

 

5

تفصیل 1 : سایر طرف حساب ها

دانشگاه علوم پزشكی و خدمات درمانی ..... 
واحد تابعه : ....
(4)


کد حساب

سرفصل حساب

تفصیل

مركز هزینه

پروژه

بدهكار

بستانكار

گروه حساب

کل

معین

جزء معین

1

2

3

310224

بدهی های جاری

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی غیر تجاری

بیمه عمر و حادثه كاركنان

*

*

 

 

 

 

5

تفصیل 1 : سازمان بیمه

100101

دارایی های جاری

موجودی نقد

موجودی نزد بانک ها

بانک اعتبارات

*

*

 

 

 

 

20

تفصیل 1 : حساب بانكی مورد استفاده جهت دریافت اعتبار حقوق از خزانه

 

نوشته های مرتبط:

 


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط سلیمانی -تبریز در روز دوشنبه 05/02/1390 08:34:45
با سلام و تشکر
به نظر من این سند در بسیاری از جاها نیاز به بازنگری دارد و بایستی روی سیستم چک شود . خیلی از جاهای سند ما دور خودمون چرخیدیم و این امر گردش حسابهای مارا متورم می کنه و همچنین در خصوص ثبت کسورات در سرفصل مطالبات کارکنان به نظر من از لحاظ حقوقی مشکل دارد و بایستی لااقل یک سرفصلی مشابه ذخیره هزینه ها (بدهی ناخالص حقوق )برای این ردیف درنظر گرفته شود تا هم مشکل ثبت نقدی حل شود و هم جلوی ادعای احتمالی افراد در مراجع قانونی ( که طبق قانون مدنی دفاتر قانونی افراد بر علیه ایشان همواره مورد استناد قرار می گیرد .) نیز گرفته شود .همچنین قراربود ثبتهای نمونه برای کلی اسناد نوسط کمیته ارائه شود نمی دانم اینها هومن ثبتها است یا نه به هرحال اگر آنها نبود و در آنها به روش دیگر پیشنهاد شود دوگانه ایجاد خواهد کرد . با تشکر .

پاسخ:
با سلام و سپاس
همانگونه كه در ابتداي مطلب ذكر شده ، در صورت “ تمايل به اخذ گزارش نقدي” ثبت ها به صورت فوق خواهد بود ، چنانچه  شناسايي هزينه و مطالبات كاركنان (به ميزان خالص پرداختي) و كسور طي يك ثبت صورت گيرد ، با مشكل عدم تراز جمع مبالغ رديف هاي نقدي و غير نقدي (تعهدي ) سند مواجه خواهيم شد چراكه ثبت شناسايي مطالبات مي بايست به روش تعهدي انجام شود درحاليكه شناسايي و پرداخت كسور به جهت الزام اخذ گزارش نقدي از حساب هاي كسور ارسالي/ وصولي (بر اساس تراز گروه حساب هاي ارائه شده توسط وزارت دارايي ) مي بايست به روش نقدي صورت گيرد.
هيچ يك از ثبت هاي فوق موجب تورم در گردش حساب ها نشده و در صورتيكه مركز مورد نظر تمايل به اخذ گزارش نقدي نداشته باشد مي تواند خالص پرداختي به كاركنان را تحت عنوان مطالبات كاركنان شناسايي و پرداخت نمايد.
نوشته شده توسط ع در روز دوشنبه 19/02/1390 09:56:02
باسلام وخسته نباشيد
كد حساب 660205در سيستم  تعهدي است  نقدي -اگر نقدي است چرا در گروه مدنظر تراز نقدي قرارنمي گيرد ممنون

پاسخ:
كد 660205   به عنوان اعتبارات حقوق ،به عنوان دريافتي براي واحدهاي مستقل تعريف شده است . از آنجايي كه تراز نقدي (تراز مورد قبول وزارت محترم اقتصاد و دارايي) به‌گونه اي طراحي شده است كه واحد گزارش‌گر فقط ستاد دانشگاه مي‌باشد ، لذا براي حساب مذكور در واحدهاي تابعه معادل نقدي وجود نخواهد داشت .  اضافه مي‌شود وفق روش سابق (نقدي تعديل شده ) واحدهاي تابعه وجوه دريافتي خود را تحت عنوان تنخواه ثبت مي‌نمودند . همان‌طور كه مستحضريد تلقي نمودن اعتبارات دريافتي به عنوان تنخواه وفق تغييرات انجام گرفته صحيح نيست.
نوشته شده توسط پورعاشوری در روز شنبه 23/07/1390 10:38:48
لطفا دستورالعمل ثبت دفترداری تعهدی را در سایت بگذارید
نوشته شده توسط توحيد در روز یك‌شنبه 03/02/1391 02:04:50
با سلام دوست گرامي من دارم دنبال نمونه ثبت هاي حسابداري يك شركت (حداقل 100 تا) براي ارائه پروژه ام ميگردم ممنون ميشم اگه راهنمايي ام كنيد . منتظرم
نوشته شده توسط saba در روز چهارشنبه 21/04/1391 14:46:48
باسلام .به هنگام استفاده از سرفصل660205 در گزارشگيري نقدي دچار خطا ميشويم .همچنين به هنگام استفاده از كد كسورات چهارگانه هنگام پرداخت كه به شكل نقدي صورت ميگيرد با يك طرفه بودن اين سرفصل ها در تراز نقدي مواجه ميشويم . لطفا در اين زمينه راهنمايي كنيد . باتشكر
نوشته شده توسط فیروزیانی ازچابهار در روز جمعه 10/06/1391 19:59:57
سلام واحدمایک واحدغیرمستقله اگرلطف کنیدونمونه تمام اسنادحسابداری بیمارستان روبرامون توسایت بذارید ممنون میشم.

پاسخ:
نمونه ي ثبت اسناد به مرور زمان و در حد توان شرکت، در سايت ارائه خواهند شد.
نوشته شده توسط صادقة زحمت كش در روز یك‌شنبه 06/10/1394 04:36:11
با تشكر از برنامه خوب و اموزنده تان .

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.