خبرنامه
در سایت ثبت نام رایگان نمایید، و مشترك خبرنامه‌ی ما گردید. در این صورت اخبار، رویدادها و خبرهای ویژه‌ی سايت را از طریق e-mail دریافت خواهید نمود.خبرنامه‌های بایگانی‌شده


سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

سابقه‌ی سفارشات گذشته

تماس با ما


معاوضه موجودی کالا
امتیاز : 4 كاربر به این نوشته امتیاز داده‌اند. امتیاز متوسط5.0
نوشته شده توسط : admin, در روز دوشنبه 17/01/1394, در گروه " محتواهای حسابداری "
بازدید : این نوشته تاكنون 15931 بار مشاهده شده است.
چكیده :

معاوضه موجودی کالا

یک یا چند دارایی ممکن است در معاوضه با دارایی یا دارایی های غیر پولی یا ترکیبی از دارایی های پولی و غیر پولی تحصیل شود بهای تمام شده چنین دارایی به ارزش منصفانه اندازه گیری می‌شود مگر اینکه معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد، یا ارزش منصفانه دارایی واگذار شده به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری نباشد. چنانچه دارایی تحصیل شده به ارزش منصفانه اندازه گیری نشود، بهای تمام شده آن بر اساس مبلغ دفتری دارایی واگذار شده اندازه گیری می شود.

تعریف ارزش منصفانه: مبلغی است که خریداری مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع و مایل می توانند در معامله ای حقیقی و در شرایط عادی، یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.

واحد تجاری با توجه به میزان تغییرات مورد انتظار جریان های نقدی آتی در نتیجه‌ی معاوضه‌ی دارایی ها، محتوای تجاری معاوضه را ارزیابی می‌کند در صورت تحقق شرایط زیر معاوضه دارای محتوای تجاری است:

الف- وضعیت ریسک، زمانبندی، و مبلغ جریان های نقدی آتی دارایی تحصیل شده با وضعیت جریان های نقدی آتی دارایی تحصیل شده با وضعیت جریان های نقدی آتی دارایی واگذار شده متفاوت باشد.

ب- ارزش اقتصادی بخشی از عملیات واحد تجاری متاثر از معاوضه، در نتیجه ی این معاوضه تغییر یابد.

ج- تفاوت های بند الف یا ب نسبت به ارزش منصفانه دارایی معاوضه شده متفاوت باشد. بر این اساس در صورتی که 


1) معاوضه دارای محتوای تجاری باشد:

الف-کالاهای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه بوده و دارای ارزش منصفانه برابر و در دفاتر مالی موسسه ارزش منصفانه دارایی واگذار شده با مبلغ ارزش مندرج در دفاتر موسسه برابر باشند:

از طریق حواله موجودی کالا از سیستم خارج و رسید خرید بابت دریافت کالای جدید صادر شده باشد. در این حالت سند اصلاحی به صورت زیر صادر می گردد:

مثال:

 • موجودی کالا در دفاتر موسسه 100
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده 100
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 100
ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 100  
2 هزینه   100
بابت معاوضه موجودی کالا

ب- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه یا غیر مشابه باشند و ارزش منصفانه دارایی واگذار شده و دارایی تحصیل شده مشخص باشد:

از طریق حواله توزیع و مصرف کالا را از سیستم خارج و کالای جدید را از طریق رسید خرید به ارزش منصفانه وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • موجودی کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده موسسه 90
 • ارزش منصفانه کالای تحصیل شده 90

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 90  
2 هزینه   70
3 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   20
بابت معاوضه موجودی کالا

ج- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند و ارزش منصفانه دارایی واگذار شده مشخص نباشد. از طریق حواله توزیع، مصرف کالا را از سیستم خارج و کالای جدید را به ارزش منصفانه وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • موجودی کالا در دفاتر موسسه :70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده : نامشخص
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 120

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 120  
2 هزینه   70
3 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   50
بابت معاوضه موجودی کالا

د- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشد و ارزش منصفانه دارایی واگذار شده و تحصیل شده هیچکدام مشخص نباشد:

از طریق حواله توزیع و مصرف موجودی کالا را از سیستم خارج و از طریق رسید خرید به مبلغ حواله توزیع و مصرف صورت گرفته دارایی را وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • موجودی کالا در دفاتر موسسه 85
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده: نا مشخص
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده نا مشخص

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 هزینه 85  
2 کنترل خرید   85
بابت معاوضه موجودی کالا

هـ- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشد و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی پرداخت شود:

از طریق حواله توزیع/مصرف کالا را از سیستم خارج و کالای جدید را به ارزش منصفانه وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • موجودی کالا در دفاتر موسسه :7
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده :100
 • مبلغ نقدی پرداخت شده: 20
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده: 120

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 120  
2 هزینه   70
3 بانک   20
4 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   30
بابت معاوضه موجودی کالا

و- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی دریافت شود

: از طریق حواله توزیع مصرف کالا را از سیستم خارج و کالای جدید را به ارزش منصفانه وارد سیستم نمایید:

 

مثال:

 • موجودی کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده 100
 • مبلغ نقدی دریافت شده 20
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 120

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 120  
2 بانک 20
3 هزینه   70
4 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   70
بابت معاوضه موجودی کالا

ز- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند، ارزش منصفانه دارایی واگذار شده مشخص نباشد و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی پرداخت شود :

از طریق حواله توزیع مصرف کالا را از سیستم خارج و کالای جدید را به ارزش منصفانه وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • ارزش کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده: نامشخص
 • وجه نقد پرداخت شده:20
 • ارزش منصفانه کالای دریافت شده 120

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 120  
2 بانک   20
3 هزینه   70
4 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   30
بابت معاوضه موجودی کالا

ح- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند ،ارزش منصفانه دارایی واگذار شده مشخص نباشد و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی دریافت شود :

از طریق حواله توزیع مصرف کالا را از سیستم خارج و کالای جدید را به ارزش منصفانه وارد سیستم نمایید:

 • ارزش کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده: نامشخص
 • وجه نقد دریافت شده:20
 • ارزش منصفانه کالای دریافت شده 120

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 120  
2 بانک 20  
3 هزینه   70
4 درآمد و هزینه غیر عملیاتی متفرقه   70
بابت معاوضه موجودی کالا

ط- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند، ارزش منصفانه دارایی واگذار شده و تحصیل شده مشخص نباشد و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی پرداخت شود :

از طریق حواله توزیع و مصرف موجودی کالا را از سیستم خارج و از طریق رسید خرید به مبلغ حاصل جمع مبلغ حواله توزیع و مصرف صورت گرفته و وجه پرداخت شده دارایی جدید را وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • ارزش کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده: نامشخص
 • وجه نقد پرداخت شده:20
 • ارزش منصفانه کالای دریافت شده نامشخص

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 90  
2 بانک   20
3 هزینه   70
بابت معاوضه موجودی کالا

ی- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند ،ارزش منصفانه دارایی واگذار شده و تحصیل شده مشخص نباشد و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی دریافت شود :

از طریق حواله توزیع و مصرف موجودی کالا را از سیستم خارج و از طریق رسید خرید به مبلغ حواله توزیع و مصرف صورت گرفته به کسر از وجه پرداخت شده دارایی جدید را وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • ارزش کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده: نامشخص
 • وجه نقد دریافت شده:20
 • ارزش منصفانه کالای دریافت شده نا مشخص

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 50  
2 بانک 20  
3 هزینه   70
بابت معاوضه موجودی کالا

2) معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد:

الف- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند و بدون دریافت و پرداخت سرک نقدی باشد:

از طریق حواله توزیع و مصرف موجودی کالا را از سیستم خارج و از طریق رسید خرید به مبلغ حواله توزیع و مصرف صورت گرفته دارایی جدید را وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • ارزش کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده: 80
 • ارزش منصفانه کالای دریافت شده 80
ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 70  
2 هزینه     70
بابت معاوضه موجودی کالا

ب- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند و با پرداخت سرک نقدی باشد:

از طریق حواله توزیع و مصرف موجودی کالا را از سیستم خارج و از طریق رسید خرید به مبلغ حاصل جمع مبلغ حواله توزیع و مصرف صورت گرفته و وجه پرداخت شده دارایی جدید را وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • ارزش کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده:100
 • ارزش منصفانه کالای دریافت شده 120
 • وجه نقد پرداخت شده: 20

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 90  
2 بانک   20
3 هزینه   70
بابت معاوضه موجودی کالا

ج- در صورتی که کالای معاوضه شده مشابه و یا غیر مشابه باشند و با دریافت سرک نقدی باشد:

از طریق حواله توزیع و مصرف موجودی کالا را از سیستم خارج و از طریق رسید خرید به مبلغ حواله توزیع و مصرف صورت گرفته به کسر از وجه پرداخت شده دارایی جدید را وارد سیستم نمایید:

مثال:

 • ارزش کالا در دفاتر موسسه 70
 • ارزش منصفانه کالای واگذار شده:100
 • ارزش منصفانه کالای دریافت شده 120
 • وجه نقد دریافت شده: 20

ثبت اصلاحی:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 50  
2 بانک   20
3 هزینه   70
بابت معاوضه موجودی کالا

2- معاوضه دارایی‌های ثابت:

1-2- در صورتی که معاوضه اموال بین بیمارستان‌ها، انتقال اموال بین 2 بیمارستان زیر مجموعه یک ستاد باشد، جهت جابه‌جایی به روش زیر عمل نمایید:

الف-درصورتی که این اموال بلافاصله پس از خرید به واحد مقصد ارجاع می‌شود:

از طریق منو مدیریت کالا و خدمات/نگهداری کالا/رسید/خرید و تحویل مستقیم به واحد یا ستاد/ اقدام به ارسال اموال نمایید بر این اساس سیستم به صورت اتوماتیک سند زیر را در واحد مبدا تولید خواهد کرد:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 رابط اموال ***  
2 دارایی   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

در این صورت واحد مقصد می‌تواند دارایی دریافت شده را که از طریق منو مدیریت کالا/نگهداری کالا/رسید/رسید دریافتی از واحد تابعه قابل مشاهده است را در یکی از انبارهای تایید و مراحل نهایی نمودن آنرا طی نماید. سند آن به صورت خودکار صادر خواهد شد:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 دارایی ***  
2 رابط اموال   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

پس از انجام مراحل فوق و درصورتی که اموال واگذار شده توسط واحد مبدا به صورت قطعی در اختیار واحد مقصد قرار گرفته و هیچ گونه وجهی از واحد مقصد دریافت نگردد و یا قصد برگشت اموال وجود نداشته باشد واحد مبدا می بایست از ثبت زیر جهت اصلاح حساب استفاده فرماید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کمک‌های غیر نقدی ارسالی به واحدهای تابعه-سرمایه‌ای ***  
2 رابط اموال   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

و بر این اساس واحد مقصد نیز می‌بایست از ثبت زیر استفاده نماید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 رابط اموال ***  
2 هدایا و کمک‌های غیرنقدی دریافتی از واحدهای تابعه   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

و در صورتی که به ازای اموال ارسال شده به واحد مقصد اموال دیگری از واحد مقصد دریافت می شود و ارزش دارایی واگذار شده و دریافت شده برابر باشند با توجه به اینکه هر کدام از این واحدها حساب های 122001 و 322001 وجود دارند می توانید نسبت به تهاتر این 2 حساب از طریق ثبت حسابداری اقدام نمایید.

در صورتی که حساب‌های رابط اموال بدهکار و بستانکار به علت تفاوت در ارزش دارایی واگذار شده و دریافت شده متفاوت است پس از تهاتر حساب‌های رابط بدهکار و بستانکار مابه التفاوت ها را بر اساس تفاوت ایجاد شده به حساب های 770297 یا 681102 ببنید

ب-درصورتی که این اموال بلافاصله پس از خرید به واحد مقصد ارجاع شود:

از طریق منو مدیریت کالا و خدمات/نگهداری کالا/حواله/ارسال به واحد تابعه/ اقدام به ارسال اموال نمایید بر این اساس سیستم به صورت اتوماتیک سند زیر را در واحد مبدا تولید خواهد کرد:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 رابط اموال ***  
2 دارایی   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

در این صورت واحد مقصد می‌تواند دارایی دریافت شده را که از طریق منو مدیریت کالا/نگهداری کالا/رسید/رسید دریافتی از واحد تابعه قابل مشاهده است را در یکی از انبارهای تایید و مراحل نهایی نمودن آن را طی نماید. سند آن به صورت خودکار صادر خواهد شد:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 دارایی ***  
2 رابط اموال   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

پس از انجام مراحل فوق و در صورتی که اموال واگذار شده توسط واحد مبدا به صورت قطعی در اختیار واحد مقصد قرار گرفته و هیچ گونه وجهی از واحد مقصد دریافت نگردد و یا قصد برگشت اموال وجود نداشته باشد واحد مبدا می بایست از ثبت زیر جهت اصلاح حساب استفاده نمایید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کمک‌های غیر نقدی ارسالی به واحدهای تابعه-سرمایه‌ای ***  
2 رابط اموال   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

بنابراین واحد مقصد نیز باید از ثبت زیر استفاده نماید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 رابط اموال ***  
2 کمک‌های غیر نقدی ارسالی به واحدهای تابعه-سرمایه‌ای   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

در صورتی که به ازای اموال ارسال شده به واحد مقصد اموال دیگری از واحد مقصد دریافت می شود و ارزش دارایی واگذار شده و دریافت شده برابر باشند با توجه به اینکه هر کدام از این واحدها حساب های 122001 و 322001 وجود دارند می توانید نسبت به تهاتر این 2 حساب از طریق ثبت حسابداری اقدام نمایید و در صورتی که حساب های رابط اموال بدهکار و بستانکار به علت تفاوت در ارزش دارایی واگذار شده و دریافت شده متفاوت است پس از تهاتر حساب‌های رابط بدهکار و بستانکار مابه التفاوت ها را با توجه به مانده ایجاد شده به حساب های 770297 یا 681102 منتقل نمایید.

ج- در صورتی که دارایی در مرکز ارسال کنند مورد بهره برداری قرار گرفته و سپس به واحد مقصد ارسال شود:

با توجه به اینکه در حال حاضر امکان جابه‌جایی این اموال به صورت سیستمی وجود ندارد جهت جابه جایی به صورت زیر عمل فرمایید:

کارت اموال‌های موجود در واحد مبدا را از طریق منو مدیریت مالی/حسابداری کالا اموال و خدمات/کارت اموال تکمیل شده حذف نمایید.

با توجه به اینکه سیستم در صورت حذف اموال سند حذف‌ مربوط به فرایند استهلاک را به ثبت می‌رساند، سند زیر باید در واحد مبدا ثبت شود:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 رابط اموال ***  
2 دارایی   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها

نکته: در صورتی که این اموال به واحد مقصد اهدا شده است به جای حساب 122001 (رابط اموال) از حساب 681102(هدایا و کمک‌های غیرنقدی دریافتی از واحدهای تابعه) استفاده نمایید.

در واحد مقصد نیز نسبت به صدور رسید هدایا از منو مدیریت کالا/نگهداری کالا/رسید/رسید هدایا اقدام فرمایید و سند اصلاحی زیر را صادر نمایید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 درآمد ***  
2 رابط اموال   ***
بابت معاوضه دارایی‌ها
 • در صورتی که به ازای اموال ارسال شده به واحد مقصد اموال دیگری از واحد مقصد دریافت می شود و ارزش دارایی واگذار شده و دریافت شده برابر باشند با توجه به اینکه هر کدام از این واحدها حساب های 122001 و 322001 وجود دارند می توانید نسبت به تهاتر این 2 حساب از طریق ثبت حسابداری اقدام نمایید.
 • در صورتی که حساب های رابط اموال بدهکار و بستانکار به علت تفاوت در ارزش دارایی واگذار شده و دریافت شده متفاوت است پس از تهاتر حساب‌های رابط بدهکار و بستانکار مابه التفاوت ها را بر اساس تفاوت ایجاد شده به حساب‌های 770297 یا 681102 منتقل نمایید.

د- در صورت معاوضه اموال بین دو بیمارستان که یکی از آنها زیر مجموعه ستاد نیست، جهت جابه‌جایی و بر اساس توضیحات ارائه شده در مورد محتوای تجاری به صورت زیر عمل نمایید:

الف-ارزش منصفانه دارایی واگذار شده و دارایی تحصیل شده مشخص و قابل اتکا باشد و معاوضه دارای محتوای تجاری است:

 • بهای تمام شده دارایی واگذار شده 90.000
 • استهلاک انباشته 20.000
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده 80.000
 • ارزش دفتری دارایی تحصیل شده 90.000
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 80.000

ثبت معاوضه:

 1. 1- دارایی تحصیل شده را به مبلغ 80000 ریال از طریق رسید خرید وارد سیستم نمایید.
 2. 2- کارت اموال دارایی واگذار شده را حذف نمایید
 3. 3- سندی به صورت زیر ثبت نمایید:
ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 80.000  
2 تعدیلات سنواتی 20.000  
3 دارایی   90.000
4 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   10.000
بابت معاوضه دارایی‌ها

ب- ارزش منصفانه دارایی واگذار شده مشخص نمی باشدو معاوضه دارای محتوای تجاری است:

 • بهای تمام شده دارایی واگذار شده 110.000 ریال
 • استهلاک انباشته 40.000
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده : مشخص نمی باشد
 • ارزش دفتری دارایی تحصیل شده 100.000 ریال
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 120.000 ریال

1-دارایی تحصیل شده را به مبلغ 120.000 ریال از طریق رسید خرید وارد سیستم نمایید.

2-کارت اموال دارایی واگذار شده را حذف نمایید

3- سندی به صورت زیر ثبت نمایید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 120.000  
2 تعدیلات سنواتی 40.000  
3 دارایی   110.000
4 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   50.000
بابت معاوضه دارایی‌ها

ج-ارزش منصفانه دارایی واگذارش شده و تحصیل شده، هیچ کدام مشخص نمی باشد و معاوضه دارای محتوای تجاری است:

 • بهای تمام شده دارایی واگذار شده 120.000 ریال
 • استهلاک انباشته 35.000
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده : مشخص نمی باشد
 • ارزش دفتری دارایی تحصیل شده 100.000 ریال
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده :نامشخص

1-دارایی تحصیل شده را به مبلغ 85.000 ریال از طریق رسید خرید وارد سیستم نمایید.

2-کارت اموال دارایی واگذار شده را حذف نمایید

3- سندی به صورت زیر ثبت نمایید:

کنترل خرید 85.000(بدهکار)

تعدیلات سنواتی35.000(بدهکار)

دارایی 120.000(بستانکار)

د- ارزش منصفانه داراییهای واگذار شده مشخص می باشد و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی دریافت یا پرداخت شده باشد و معاوضه دارای محتوای تجاری باشد:

 • بهای تمام شده دارایی واگذار شده 110.000 ریال
 • استهلاک انباشته 40.000
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده : مشخص نمی باشد
 • ارزش دفتری دارایی تحصیل شده 130.000 ریال
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 120.000 ریال
 • وجه نقد پرداخت شده 20.000 ریال.

1-دارایی تحصیل شده را به مبلغ 120.000 ریال از طریق رسید خرید وارد سیستم نمایید.

2-کارت اموال دارایی واگذار شده را حذف نمایید

3- سندی به صورت زیر ثبت نمایید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 120.000  
2 تعدیلات سنواتی 40.000  
3 دارایی   110.000
4 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   30.000
5 بانک   20.000
بابت معاوضه دارایی‌ها

ه- ارزش منصفانه داراییهای واگذار شده مشخص می باشد و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی دریافت یا پرداخت شده باشد و معاوضه دارای محتوای تجاری باشد:

 • بهای تمام شده دارایی واگذار شده 110.000 ریال
 • استهلاک انباشته 40.000
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده : 100.000 ریال
 • ارزش دفتری دارایی تحصیل شده 130.000 ریال
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 120.000 ریال
 • وجه نقد پرداخت شده 20.000 ریال.

1- دارایی تحصیل شده را به مبلغ 120.000 ریال از طریق رسید خرید وارد سیستم نمایید.

2- کارت اموال دارایی واگذار شده را حذف نمایید.

3- سندی به صورت زیر ثبت نمایید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 120.000  
2 تعدیلات سنواتی 40.000  
3 دارایی   110.000
4 درآمد و هزینه های غیر عملیاتی متفرقه   30.000
5 بانک   20.000
بابت معاوضه دارایی‌ها

و- ارزش منصفانه داراییهای واگذار شده و تحصیل شده مشخص نمی باشد و مبلغی وجه نقد به عنوان سرک نقدی دریافت یا پرداخت شده باشد و معاوضه دارای محتوای تجاری باشد:

 • بهای تمام شده دارایی واگذار شده 110.000 ریال
 • استهلاک انباشته 40.000
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده : مشخص نمی باشد
 • ارزش دفتری دارایی تحصیل شده 130.000 ریال
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده: مشخص نمی باشد
 • وجه نقد پرداخت شده 20.000 ریال.

1-دارایی تحصیل شده را به مبلغ 90.000 ریال از طریق رسید خرید وارد سیستم نمایید.

2-کارت اموال دارایی واگذار شده را حذف نمایید

3- سندی به صورت زیر ثبت نمایید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 90.000  
2 تعدیلات سنواتی 40.000  
3 دارایی   110.000
4 بانک   20.000
بابت معاوضه دارایی‌ها

ز- ارزش منصفانه داراییهای مشابه می باشد و بدون دریافت و پرداخت سرک نقدی می باشد همچنین معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد:

 • بهای تمام شده دارایی واگذار شده 120.000 ریال
 • استهلاک انباشته 50.000
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده : مشخص نمی باشد
 • ارزش دفتری دارایی تحصیل شده 130.000 ریال
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 80.000 ریال
 • ارزش دفتری ساختمان تحصیل شده 90.000
 • ارزش منصفانه ساختمان تحصیل شده 80.000ریال

1-دارایی تحصیل شده را به مبلغ 70.000 ریال از طریق رسید خرید وارد سیستم نمایید.

2-کارت اموال دارایی واگذار شده را حذف نمایید

3- سندی به صورت زیر ثبت نمایید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 70.000  
2 تعدیلات سنواتی 50.000  
3 دارایی   120.000
بابت معاوضه دارایی‌ها

ح- ارزش منصفانه داراییهای مشابه می باشد و همراه دریافت و پرداخت سرک نقدی می باشد همچنین معاوضه فاقد محتوای تجاری باشد:

 • بهای تمام شده دارایی واگذار شده 120.000 ریال
 • استهلاک انباشته 50.000
 • ارزش منصفانه دارایی واگذار شده : 100.000
 • ارزش دفتری دارایی تحصیل شده 120.000 ریال
 • ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده 120.000 ریال
 • وجه نقد پرداخت شده 20.000

1-دارایی تحصیل شده را به مبلغ 90.000 ریال از طریق رسید خرید وارد سیستم نمایید.

2-کارت اموال دارایی واگذار شده را حذف نمایید

3- سندی به صورت زیر ثبت نمایید:

ردیف عنوان حساب بدهکار بستانکار
1 کنترل خرید 90.000  
2 تعدیلات سنواتی 50.000  
3 دارایی   120.000
4 بانک   20.000
بابت معاوضه دارایی‌ها

نکته: با توجه به اینکه در صورت حذف اموال و محاسبه استهلاک ،حساب استهلاک انباشته دارایی حذف شده به تعدیلات سنواتی منتقل می شود لذا در ثبت های ارائه شده حساب تعدیلات سنواتی جایگزین استهلاک انباشته شده است.


شما چه امتیازی به این نوشته می‌دهید؟

بازخورد بازدیدكنندگان
نوشته شده توسط محمدنصیر ابراهیمی در روز جمعه 03/02/1395 18:12:26
با سلام .من خیلی استفاده کردم
نوشته شده توسط حکیمی در روز یك‌شنبه 17/11/1395 07:43:32
با سلام
با تشکر  از ارایه مطالب مفید و کاربردی شما که با کلامی شیوا نگارش شده بود , خواهشمند است در صورت امکان فایل Word مطالب بالا را برای من ارسال فرمایید ./
باتشکر از همکاری جنابعالی
09121545982 ./
نوشته شده توسط ریحانه در روز پنج‌شنبه 04/03/1396 12:18:18
سلام،ثبت حسابداری معاوضه کالا با خدمات چی میشه؟مثلا کارما تبلیغات هست
اگه لطف کنیدکمکم کنید ممنون میشم

برای این نوشته كامنت بگذارید.
نام :
e-mail:
كامنت :


صفحه اصلی
نوشته‌ها
فلش‌كارت‌ها
فروشگاه
انجمن‌گفتگو
تماس با ما
© 1390 - 1384 شركت فن‌آوران اطلاعات و ارتباطات روزآمد، تمامی حقوق محفوظ است.